Historia

Ważnym wydarzeniem dla łaskiego Cechu była budowa nowej siedziby Domu Rzemiosła przy ul. Kościuszki 22, przeprowadzona w latach 1959-1961. Powstał on w czynie społecznym, siłami samych rzemieślników i został przez nich sfinansowany. Obiekt oddano do użytku w 1963r. Obok biur Cechu i Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzeniowej, w gmachu znalazła się sala konferencyjna oraz świetlica, pełniąca rolę ośrodka oświaty i kultury. Dom Rzemiosła do dziś pełni również rolę ośrodka szkolenia i dokształcania zawodowego rzemieślników.

Budowa domu Cechu Rzemiosł w Łasku

Z końcem lat 50. w Łasku funkcjonowało 78 prywatnych zakładów o zróżnicowanym profilu usługowym. Ich liczba wzrosła do 100 w 1962r. , a następnie w 1970r. spadła do 82. Następnie pod koniec siódmej dekady tendencja ponownie się odwróciła- na terenie miasta i gminy czynnych było 238 zakładów rzemieślniczych. 

Działalność cechu - koniec lat 50-tych

Łascy rzemieślnicy od wieków pracowali dla dobra Ziemi Łaskiej i aktywnie angażowali się w życie patriotyczne, religijne i obywatelskie miasta, a także w rozwój kultury. Od początku lat 80. członkowie Cechu ze szczególną siłą utrwalali swoje dawne obyczaje. Wprowadzone zostały m.in. tradycyjne insygnia dla starszego i podstarszych Cechu oraz uroczyste stroje- togi. W Domu Rzemiosła zorganizowali Izbę Historii, w której gromadzone są pamiątki z przeszłości: dokumenty, dyplomy, zdjęcia, dzieła artystyczne. Ważnym jej elementem jest Księga Honorowa, w której umieszczane są nazwiska zasłużonych rzemieślników i wpisy dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia cechowego. 

560 Lat Rzemiosła w Łasku

Lata 80. przyniosły wiele znaczących wydarzeń w historii łaskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Pierwszym było rozpoczęcie w 1980r. budowy, funkcjonującego do dziś, pawilonu usługowo- handlowego rzemiosła przy ul. Polnej i 9 Maja. Uruchomiono w nim siedem punktów działalności , m.in. : krawiecki, zegarmistrzowski, fryzjerski, instalatorstwa elektrycznego, kaletniczy i fotograficzny. Na rok 1982 przypadły obchody 560. rocznicy narodzenia rzemiosła na Ziemi Łaskiej. Z tej okazji został odsłonięty i poświęcony symboliczny głaz z wmurowaną tablicą pamiątkową na cześć prymasa Jana Łaskiego, którego imię nosi do dziś Cech Rzemiosł w Łasku. Obelisk został położony na pograniczu kolegiaty łaskiej i Domu Rzemiosła.

Poświęcenie obelisku ku czcci Jana Łaskiego, Prymasa Polski

Po II wojnie światowej stan liczebny rzemiosła łaskiego zmniejszył się do około 35%w porównaniu do stanu sprzed wojny. Wśród 379 zarejestrowanych w mieście i powiecie warsztatów rzemieślniczych dominowały branże: włókiennicza, skórzana i spożywcza. W 1946 r. powstał w Łasku Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych. We władzach znaleźli się m.in. Tadeusz Kulesza, Karol i Henryk Wesoły, Jan Zubrzycki, Franciszek Łyżwa i Józef Iwanowski. Na jego bazie utworzono 1 sierpnia 1948 r. Okręgowy Związek Cechów- oddział w Łasku. Rok później powołano na obszarze woj. łódzkiego Cechy Zjednoczone, skupiające w jednej organizacji rzemieślników o podobnym profilu działalności. Z końcem 1952 r. rozwiązano w Łasku pięć tego typu stowarzyszeń,  a ich członków włączono do nowo utworzonego Cechu Rzemiosł Różnych. W składzie jego komisarycznego zarządu znaleźli się Antoni Błęcki,  Zygmunt Bulzacki, Franciszek Chrzanowski, Henryk Wesoły. W latach 1948- 1955, w związku z polityką władz, która zmierzała do ograniczenia rozmiarów rzemiosła prywatnego, nastąpił spadek liczby warsztatów rzemieślniczych. Istotne zmiany przyniósł rok 1956. Nastąpiły pierwsze wybory władz cechowych. Starszym Cechu w Łasku wybrano mistrza szewskiego Leona Skotlewskiego.

Starszy Cech Antonii Błęcki

Od 1959 r. , przez kolejne osiemnaście lat, funkcję tę sprawował Antoni Błęcki. Ukonorowaniem działalności stowarzyszenia było poświęcone w łaskiej kolegiacie Sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych 9 listopada 1958 r. Aktu tego dokonał ksiądz proboszcz, kanonik Zygmunt Franczewski

Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślniczą działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa: 35 zł. Składka miesięczna